پس از دریافت پیامک تایید از سوی کارشناس اسپریز وارد صفحه کاربری خود شوید و اقدام به پرداخت صورتحساب نمایید .

فاکتور برای شما ایمیل خواهد شد .

در نهایت سفارش شما به آدرس ثبت شده با روش حمل و نقل درخواستی ارسال خواهد شد .